Anayasa Hukuku

Medeni Hukuk Kavramı

Giriş Bu bölüm medeni hukuk kavramı ile başlamakta ve medeni hukuk sistemine yer vermektedir. Kişiler, aile, miras, eşya ve borçlar hukuku ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır. Daha sonra medeni hukukun önemi anlatılmış ve son olarak da medeni hukukun kaynaklarına değinilmiştir. Medeni Hukuk Kavramı “Medenî Hukuk” terimi, sözlük anlamı olarak “şehir Daha fazlasını oku…

önce , Hamza Sedat Demir tarafından
Anayasa Hukuku

Kanunların Anayasaya Uygunluk Denetimi

Giriş Anayasa hukukunun bir diğer meselesi, anayasa yargısıdır. Anayasa Hukukunun Genel Esasları kısmında anayasa yargısı, genel hatlarıyla, soyut bir şekilde ele alınmaktadır. Burada ilk önce tarihsel gelişim ve anayasa yargısı çeşitleri ele alınmakta, daha sonra anayasaya uygunluk denetim türleri, yani önceden ve sonradan denetim türleri izah edilmekte, bunu takiben anayasaya Daha fazlasını oku…

önce , Hamza Sedat Demir tarafından
Dersler

Hukukun Kaynakları

Giriş Sözcük anlamıyla kaynak, bir şeyin ortaya çıktığı, doğduğu yer anlamına gelir. Hukuk da toplumsal bir olgu, gerçeklik olarak bir yerden çıkmaktadır. İşte hukuk kurallarının doğduğu yere hukukun kaynağı denir (Aybay vd. 2016: 89). Hukukun kaynakları ifadesi, maddi ve şekli olmak üzere iki anlamda kullanılmaktadır. Hukukun maddi kaynakları dendiğinde, hukuk Daha fazlasını oku…

önce , Hamza Sedat Demir tarafından
Dersler

Muhasebe Kayıt Yöntemleri Muhasebede Kullanılan Defterle ve Belgeler

Muhasebe Kayıt Yöntemleri Tek Taraflı Kayıt Sistemi Tek taraflı kayıt sistemi, işletmenin gelir ve giderlerinin bir deftere kayıt edildiği her işlem için defterin yalnızca bir tarafına (gelir veya gider tarafına) kayıt yapma esasına dayanır. Basit kayıt sistemine göre, ikinci sınıf tacirlerin tutmak zorunda olduğu defter işletme hesabı defteri ve serbest Daha fazlasını oku…

önce , Hamza Sedat Demir tarafından
Dersler

Hukukta Yaptırım

Giriş Toplumsal düzeni sağlayan hukukun en belirgin özelliklerinden biri, yaptırımdır. Hukukta yaptırım, zorlama (cebir) ve ceza şeklinde ortaya çıkar. Hukukta söz konusu olan zorlama herhangi bir zorlama değil, hukuk kuralının ihlal edilmesine tepki olarak gösterilen ve hukuk düzenince öngörülen ve düzenlenen bir zorlamadır. Hukukun zorlayıcılık özelliği, kendisine uygun davranılmasının zorla Daha fazlasını oku…

önce , Hamza Sedat Demir tarafından
Dersler

Medeni Hukuk Hakkında Genel Bilgiler

Giriş Bu bölümde, hukuk hakkında verilen genel bilgilere devam edilerek hukuk kurallarının nitelikleri, hukukun dallara ayrılması ve bunların alt dalları açıklanacaktır. Daha sonra medeni hukuk hakkında genel bilgiler verilmeye başlanacak ve medeni hukuk alanında etkili olan dünyadaki başlıca hukuk sistemleri anlatılacaktır. Bu genel bilgilerden sonra Türk Medeni Kanununun kabulü ile Daha fazlasını oku…

önce , Hamza Sedat Demir tarafından
Dersler

Hukuk Kavramı ve Toplumsal Kurallar İçindeki Yeri

Giriş Bu bölümümüzde Hukuk’a ilişkin temel bilgiler yer almaktadır. Öncelikle hukuk kavramı üzerinde genel olarak durulacak daha sonra hukukun fonksiyonları anlatılacaktır. Aralarındaki farkların anlaşılması için pozitif (yürürlükteki) hukuk – dogmatik hukuk – tabii hukuk konuları ile ahlak, din ve görgü kuralları üzerinde durulacaktır.  Genel Olarak Toplumu ve Hayatı Düzenleyen Kurallar Daha fazlasını oku…

önce , Hamza Sedat Demir tarafından
Dersler

Toplumsal Düzen, Davranış ve Hukuk Kuralları

Giriş İnsanlar yaratılışları gereği toplu bin biçimde yaşamak zorundadırlar. Diğer bir anlatımla başta Aristoteles olmak üzere birçok düşünürün dile getirdiği gibi insan, toplumsal bir varlıktır. Birlikte yaşamak içinse belli kurallara ve bu kurallarla oluşan bir düzene gereksinim vardır. İşte toplumsal düzen kuralları denilen din, ahlâk, örf ve âdet, görgü ve Daha fazlasını oku…

önce , Hamza Sedat Demir tarafından
Anayasa Hukuku

Anayasa Hukukun Kaynakları

Giriş Anayasa hukukunun kaynakları; bilgi kaynakları, yaratıcı kaynaklar, sosyolojik kaynaklar ve yürürlük kaynakları olarak gruplandırılmaktadır. Anayasa Hukukunun yürürlük kaynakları olan anayasa, kanun, içtüzük, yürütmenin düzenleyici işlemleri, anayasal teamüller, mahkeme kararları ve bilimsel hukuk bu bölümde ele alınacaktır. Anayasa Anayasa hukukun birincil biçimsel kaynağını anayasa oluşturmaktadır. Anayasanın biçimsel kaynaklarının başında gelmesinin Daha fazlasını oku…

önce , Hamza Sedat Demir tarafından
Dersler

Muhasebenin Tanımı, Temel Kavramları ve Tarihsel Gelişimi

Muhasebenin Tanımı ve Fonksiyonları Muhasebe; bir örgütün kaynaklarının oluşumunu, bu kaynakların kullanılma biçimini, örgütün işlemleri sonucunda bu kaynaklarda meydana gelen artış veya azalışları ve örgütün finansal açıdan durumunu açıklayan bilgileri üreten ve bunları ilgili kişi ve kuruluşlara ileten bir bilgi sistemidir. Bu tanıma ilave bir tanım daha yapmamız gerekirse muhasebe; Daha fazlasını oku…

önce , Hamza Sedat Demir tarafından
WhatsApp chat